2019-11-20

Poznań, 20 listopada 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Towarzystwo) ogłasza, że decyzją Zarządu Towarzystwa, w okresie od dnia pierwszej wyceny danego subfunduszu do odwołania, koszty subfunduszy Funduszu Santander PPK SFIO będą pokrywane przez Towarzystwo.

Powyższe dotyczy kosztów określonych w art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, za wyjątkiem kosztów, które zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości stanowią składnik ceny nabycia składnika aktywów oraz kosztów pomniejszających zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia składników lokat w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Powyższa decyzja dotyczy następujących subfunduszy Funduszu Santander PPK SFIO:

  1. Santander PPK 2025,
  2. Santander PPK 2030,
  3. Santander PPK 2035,
  4. Santander PPK 2040,
  5. Santander PPK 2045,
  6. Santander PPK 2050,
  7. Santander PPK 2055,
  8. Santander PPK 2060.

Mniejsze obciążenie aktywów subfunduszy kosztami wpływa na wzrost wyceny, co skutkuje lepszymi wynikami subfunduszu.

Informacje o zmianie lub ewentualnym odwołaniu decyzji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl