2018-12-17

Poznań, 17 grudnia 2018 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), niniejszym ogłasza o:

przedłużeniu terminu obowiązywania okresowego zaniechania poboru opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, wydzielonego w ramach Funduszu Santander FIO, wskazanej w art. 177 ust. 8 Statutu Funduszu Santander FIO, która miałaby być ponoszona przez ww. Subfundusz, w związku z jego działalnością.

Zaniechanie poboru ww. opłaty, będzie obowiązywało od dnia pierwszej wyceny do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2019 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl