2018-12-17

Poznań, 17 grudnia 2018 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), niniejszym ogłasza o przedłużeniu terminu obowiązywania okresowego zaniechania poboru opłaty za wyniki inwestycyjne, która może być ponoszona przez poniższe subfundusze, w związku z ich działalnością:

  • Santander Prestiż Alfa (wskazana w art. 145 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (wskazana w art. 155 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (wskazana w art. 165 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (wskazana w art. 175 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Santander Prestiż Technologii i Innowacji (wskazana w art. 185 ust. 8 statutu Funduszu)

Zaniechanie poboru ww. opłaty, będzie obowiązywało od dnia pierwszej wyceny do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2019 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl