2017-11-06

Poznań, 6 listopada 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), w związku z uruchomieniem subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek niniejszym ogłasza o:

okresowym zaniechaniu poboru opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek, wydzielonego w ramach Funduszu Arka BZ WBK FIO, wskazanej w art. 177 ust. 8 Statutu Funduszu Arka BZ WBK FIO, która miałaby być ponoszona przez ww. Subfundusz, w związku z jego działalnością.

Zaniechanie poboru ww. opłaty, będzie obowiązywało od dnia pierwszej wyceny do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2018 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl