2018-02-12

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.Poznań, 12 lutego 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”), w związku z uruchomieniem nowych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza o okresowym zaniechaniu poboru opłaty za wyniki inwestycyjne, która może być ponoszona przez poniższe subfundusze, w związku z ich działalnością:

  • Arka Prestiż Alfa (wskazana w art. 145 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (wskazana w art. 155 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Arka Prestiż Akcji Amerykańskich (wskazana w art. 165 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (wskazana w art. 175 ust. 8 statutu Funduszu)
  • Arka Prestiż Technologii i Innowacji (wskazana w art. 185 ust. 8 statutu Funduszu)

Zaniechanie poboru ww. opłaty, będzie obowiązywało od dnia pierwszej wyceny danego subfunduszu do wyceny dokonanej na dzień 31 grudnia 2018 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl